Élménybeszámolók

Élménybeszámolók a modell értékű pályázati programokról

Ezen az oldalon az Iskolai Közösségi Szolgálat előkészítését szolgáló két nagy pályázati projekt élménybeszámolóit találod meg. Az első  ilyen projekt volt a TÁRS-pályázat 2010. decemberében.

1.A  TÁRS- program pályázat tartalma:

A pályázat célja: Az önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével egyénileg vagy csoportosan, személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5- 5 óra lehet.           

A pályázók köre:

Minden középfokú oktatási intézmény beleértve a kollégiumokat is.

Pályázatot benyújtani a következő programokra lehet:

A pályázat támogat minden szociális és közösségi célokat szolgáló, helyi igényeknek megfelelő kezdeményezést. Ennek alapján a megpályázható programok például:

 • Szociális, közösségi célokat szolgáló tevékenységgel történő támogatás (pl.: idős személy, rászoruló gyermek, család rendszeres látogatása, bevásárlás, ház körüli munkák, takarítás, javítás)
 • Szociális vagy nevelési–oktatási intézménnyel közösen előkészített és megrendezett program, tevékenység (pl. közös sportolás, kirándulások, színdarab előadása gyermekotthonban, közös nagytakarítás idősek otthonában)
 • A diákok környezetében élő hátrányos helyzetű egyénnel/csoporttal közösen megvalósítandó tevékenység, (kézművesség, sportolás, közös rendezvények szervezése, táncház, szülő klubban szakavatott segítők mellett gyerekprogramok animálása, fogyatékos emberek és családjaik számára szervezett segítő tevékenység)
 • Közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás),
 • Egyéb.

Az iskolai közösségi szolgálat modellezésének céljával született a  kezdeményezés, amely a TÁRS-program (Társadalmi Szolidaritás Program) keretében − kísérleti jelleggel − országos pályázat kiírásával lehetővé tette a pályázatban részt vevő iskoláknak, hogy felderítsék, saját környezetükben milyen lehetőségek adódnak a rászorulók megsegítésére. A 2010. december 22-én a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága által meghirdetett program keretében a 355 pályázóból 148-an valósíthatták meg elképzeléseiket. Erre három hónap állt a rendelkezésükre. A program annál is inkább időszerű volt, hiszen 2011 az Önkéntesség Európai Éve, s a pályázat az év egyik kiemelt programja lett.

A pályázat értékelését szolgálja az elkészült DVD és kötet.

A kis kötet első részében a TÁRS-program tanulságait, a közösségi szolgálatban lehetséges együttműködés tapasztalatait, a közreműködő szervezetek bemutatkozását tartalmazza. A második rész a megvalósított pályázatok közül a legjobbakat mutatja be. „Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo” − szól a latin mondás: A csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori esésével. Mindnyájan tudjuk, hogy a szemléletformálás lassú, aprólékos munkát igényel. Egyik napról a másikra nem lehet nemzedékek világlátását átalakítani. A közelmúltban Magyarországot sújtó viharkárok, árvizek, a vörösiszap-katasztrófa a társadalom egészéből kiváltotta a közösségi összefogást, s rámutatott a szolidaritás egész nemzetet összekovácsoló erejére. Tehát van készség társadalmunkban a másik felé fordulásra. Ezt csak erősíteni kell mindenkiben.

A közösségi szolgálat révén elérhetjük, hogy Magyarország minden polgára egymás iránt felelősséget érző emberek közösségévé váljék.

Hosszú folyamat fontos állomásához érkeztünk ezzel a kis kötettel, kedves olvasó. Minden középiskolás és tanár ötleteket meríthet belőle, hogy aztán a saját iskolájában használja fel őket. Remélem, ezek a rövid beszámolók minden olvasót meggyőznek, hogy érdemes másokért, a közösségért érdek nélkül jót tenni.

TÁMOP-3.2.1.A-11/1

A támogatott pályázatok várható száma: 13-26 db.

A   pályázat   meghirdetésekor   az   elszámolható   közkiadásokra1   rendelkezésre   álló keretösszeg 130.000.000 Ft.

1.) Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi oktatási intézmények fenntartói:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. § (1) bekezdés c)-d), valamint f)-g) pontjában meghatározott, OM azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató feladatot ellátó közoktatási intézmények-   szakiskola;

 • gimnázium (9-11.   évfolyamos   tanuló),   szakközépiskola   [továbbiakban együtt: középiskola]
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
 • diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló).

Egy fenntartó csak egy pályázatot adhat be függetlenül az intézményei és azok feladatellátási helyeinek számától.

C1. Támogatható tevékenységek köre

Pályázni  az 50  órás  közösségi  szolgálat  teljesítésére  a  következő 20-40  órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet2:

I.   Szociális tevékenységek

Azon  tevékenységek,  amelyek  keretében  az  diákok segítséget  nyújtanak a szociálisan rászorulók részére szociális intézményekben, saját otthonukban és lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük  fenntartásában,  valamint  egészségi állapotukból,  mentális  állapotukból  vagy  más  okból  származó  problémáik megoldásában:

 1. idős emberek segítése egyénileg otthonukban
 2.  idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között
 3. életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel,
 4. közös programok lebonyolítása
 5. fogyatékos   személyek   ellátásának   segítése,   közös   kulturális   és   sport tevékenységben részvétel
 6. az   utcán   tartózkodó   hajléktalan   személy   helyzetének,   életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításának segítése

II. Egészségügyi tevékenységek

Azon    mentor    által    felügyelt    kórházi   szolgálat    keretben    végezhető tevékenységek (az  egészségügyi  intézménnyel  egyeztetett  keretek  között szakfeladatot   nem   igénylő   tevékenységek),   amelyek   során   segítséget nyújtanak a rászorulók részére egészségügyi intézményekben.

III.Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek

 1. korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel nevelését-oktatását végző intézményekben
 2. nevelési-oktatási  intézményekben  segítő  tevékenység  gyermekek  és  tanulók  részére
 3. sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység
 4. katonasírok gondozása
 5. közgyűjteményben kisegítő feladatok ellátása
 6. oktatás idősek számára (számítógép használat, nyelvtanítás)

2 Jelen pályázati kiírás keretében 1 órás időkeret alatt 60 perces foglalkozásokat értünk.

IV. Környezetvédelmi tevékenység

 1. parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése
 2. biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés,
 3. oktatási,   kulturális,   szociális,   egészségügyi,   sport   és   közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás) megvalósítható. Az állagmegóvásra irányuló munkákhoz   kapcsolódóan   olyan   kiadások   rendelhetők   és   számolhatók   el, amelyek   a   közösségi   szolgálattal   és   az   azt   felvállaló   tanulók   közvetlen tevékenységével összefügg, azonban ezeknek a tevékenységeknek a mértéke és anyagi  vonzata  nem  lehet  olyan  fokú,  amelyek  már  a  fenntartó  kötelességi körébe tartoznak.
 4. Nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar összegyűjtése,
 5. környezettudatosságra,  fenntartható  fejlődésre  vonatkozó  programokban  való részvétel,  az  eredmények  disszeminációja (nevelési-oktatási  intézmény,  civil szervezet honlapján blog írása, szórólapok készítése) C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

1. Közösségi szolgálathoz kapcsolódó tevékenységek: A  C.1  pontban felsorolt tevékenységcsoportok közüllegalább csoportbólkelltevékenységetválasztani.

Tevékenységcsoportonként legalább 2 tevékenység választása kötelező, így ez alapján összesen  legalább  4  tevékenység  választása  kötelező.  Amennyiben  a  pályázó  több feladatellátási hellyel pályázik, feladatellátási helyenként 4 tevékenység megvalósítása kötelező.

2. Kapcsolódó képzések, foglalkozások, felkészítések:

 • Képzés,   foglalkozás,   felkészítés   a   küldő   intézmény   pedagógusai   számára   a közösségi szolgálat koordinálására.
 • Képzés, felkészítés a küldő intézmény diákjai számára.
 • Képzés, foglalkozás, felkészítés a fogadó intézmény által kijelölt mentor számára.

4. Együttműködési megállapodás

A  pályázó  számára  előírás  az 1.  pontban  felsorolt  tevékenységekkel  kapcsolatban együttműködési megállapodás megkötése a fogadó intézményekkel. (Együttműködési megállapodás sablon: 17. melléklet)

Jelen konstrukció keretében megvalósítható közösségi szolgálat olyan program, amely nagyobb részben vagy egészben önként jelentkező diákok bevonásával valósul meg, helyi szinten a pályázó közvetlen környezetében - lehetőleg 30 km-es vonzáskörzeten belül - az   önkéntesség   és   nevelési-oktatási   intézményi   közösségi   szolgálat kritériumrendszerének megfelelően összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. §. 14. pontjában foglaltakkal. Fontos, hogy a résztvevő diákok és az elvégzendő feladattal arányos számú pedagógus (lásd C1.3), mentor vegyen részt a programban.

A projektek megvalósításába olyan mentor vonható be, aki rendelkezik a projekthez hasonló programok megszervezésében szerzett gyakorlattal (legalább egy közösségi szolgálat típusú tevékenységben részt vett) vagy szociális vagy egészségügyi területen végzettséggel. A C1. pontban részletezett II. Egészségügyi tevékenységek esetén a mentor bevonása  kötelező.  A  mentor  feladata  a  projektben  bevont  pedagógusok szakmai  támogatása,  valamint  a  projekt  szakmai  minőségbiztosítása (minimum  5, maximum 10 órában). Egy pedagógus 1 projektet vezethet személyesen, egy mentor összesen 5 projektben lehet szakmai támogató. A mentor lehet:

 • a pályázó intézmény munkatársa vagy az intézmény által felkért külső szakember
 • fogadó egészségügyi intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetén annak munkatársa.

Amennyiben   csoportosan   végzik   a   tevékenységet,   akkor   a   diákok   számának megfelelően minimum 5 diákhoz rendelhető 1 pedagógus, fogadóintézményenként és 15 diákonként 1 mentor.

A  pályázat  keretében  középfokú  oktatási  intézmények  fenntartói  szervezhetik  meg intézményeikben  a  nevelési-oktatási  intézményi  közösségi  szolgálatot.  Az  önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy:

 • 9-11. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével egyénileg, párosan vagy csoportosan,
 • személyenként minimum 50 óra közösségi szolgálatot, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5 - 5 óra lehet,
 • vállaljanak  és  teljesítsenek  tanórán  kívüli  foglalkozás  keretében (az  igazolásra szolgáló teljesítésigazolás sablon jelen útmutató 15. mellékletét képezi).

A projekt időtartama alatt elosztva rendszeres tevékenységként is megszervezhető a közösségi   szolgálat   a   fogadó   intézményekben,   az   intézmény   szakembereinek bevonásával  vagy  anélkül,  illetve  tömbösítve  minimum 10  napos  időkeretben  is  a tanítási szünetek ideje alatt.

Szerkesztette Ofi dátum 2012.10.11. 22:02:50
ikon

PDF dokumentum

TÁRS program

Letölthető dokumentum